Workshops

De eerste sprekers voor de ICD 2021 zijn bekend! 

Workshop Paul Vugts

Paul Vugts (1974) is misdaadverslaggever bij het Parool. Hij is expert in Amsterdamse liquidatie dossiers en schrijft o.a. over de onderwereldoorlog. Vanuit een groep Nederlands-Marokkaanse criminelen was opdracht gegeven hem te liquideren, maar dat weerhoudt hem niet van zijn vak. Vugts schreef o.a. de bestsellers Hells Angels, motorclub of misdaadbende? (samen met Henk Schutten), De Endstra-tapes en De oorlog in de Amsterdamse onderwereld (samen met Bart Middelburg), en De strijd tegen de Amsterdamse onderwereld.

Workshop Linda van Oostendorp

Linda van Oostendorp studeerde criminologie in Leiden en is sinds 2017 werkzaam bij het RIEC Den Haag. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum biedt een platform voor overheidsdiensten om samen te werken in de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. De ICD-workshop biedt een kijkje in deze integrale samenwerking: welke randvoorwaarden zijn belangrijk, welke vormen van ondermijnende criminaliteit komen we tegen en hoe verloopt zo’n aanpak in de praktijk? Aan de hand van een casus lopen we de werkzaamheden van het RIEC door en besteden we specifiek aandacht aan de criminele geldstromen die bij ondermijnende criminaliteit in beeld (kunnen) komen.

Workshop Edwin Wietsma

Tijdens de ICD dag zal ik samen met een collega een workshop verzorgen over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Mijn naam is Edwin Wietsma en ik ben projectleider ondermijning bij de politie Midden-Nederland. In onze eenheid hebben we gekozen voor een aanpak die zoveel mogelijk op integraliteit is gericht. Samen met belangrijke partners zoals het RIEC, belastingdienst, gemeenten en het OM proberen we dagelijks een antwoord te vinden op het complexe probleem dat georganiseerde ondermijnende criminaliteit is. En om ook aan te sluiten bij jullie opleiding neem ik Kitty mee. Zij is chef van het plofkrakenteam van onze eenheid. In hun onderzoeken zien de rechercheurs steeds jonge (voornamelijk mannen) toetreden tot deze zeer ernstige vorm van criminaliteit met allerlei ondermijnende facetten. Waarom is de aantrekkingskracht met alle risico’s van dien zo groot? Een workshop in 2 delen dus. We kijken uit naar een boeiend gesprek en we nodigen jullie dan ook van harte uit! 

Workshop Robert Korsman

“De Rotterdamse havens worden overspoeld met cocaïne uit Zuid Amerika. Dagelijks worden er uithalers opgepakt op de haventerreinen en raakt de integriteit en veiligheid in het geding.

Het Hit And Run Cargo-team (HARC), een samenwerking tussen de zeehavenpolitie, douane, FIOD en het OM, is al 25 jaar actief in de Rotterdamse havens en houdt zich bezig met de opsporing en vervolging van grote ondermijningsonderzoeken.

In 2018 werd het HARC-team door de Erasmus Universiteit Rotterdam als ‘best practise’ opgemerkt waar het gaat om nauwe samenwerking tussen publieke partijen. Maar hoe werkt dat team eigenlijk? En wat wordt er er nog meer gedaan om de problematiek het hoofd te bieden? 

Robert Korsman, voormalig manager van het HARC-team was vanuit de FIOD nauw betrokken bij de totstandkoming van het zeehavenoffensief en neemt jou graag mee in zijn ervaringen.”

Workshop Joeri Vig en Lienke Hutten

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Wij maken veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op uiteenlopende veiligheidsthema’s. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt. Vanuit het cluster georganiseerde criminaliteit en ondermijning houden wij, Joeri Vig (Veiligheidskundige) en Lienke Hutten (Criminoloog), ons bezig met uiteenlopende onderwerpen; denk hierbij aan mobiel banditisme, mensenhandel en ondermijning op vakantieparken. 

Daarnaast zijn wij experts met betrekking tot de barrièremodellen. Met een barrièremodel kruip je in de huid van een crimineel, om het bedrijfsproces van deze crimineel te kunnen ontleden. Tijdens deze workshop nemen zij jullie mee in de wereld van de barrièremodellen en kijken we gezamenlijk hoe we gezamenlijk een bedrijfsproces kunnen afpellen, om uiteindelijk barrières op te kunnen werpen tegen ondermijning.

Workshop Sjoukje van Deuren en Teun van Ruitenburg

In 1973 schreef een ambtenaar van de gemeente Amsterdam dat Amsterdam-Oost steeds meer in de greep van ‘zwerfgroepen’ was gekomen, waarbij ‘de top van de mafia-hiërarchie’ gevormd werd door de Hells Angels. Daarbij omschreef de ambtenaar de Hells Angels als ‘een niet of nauwelijks meer te vangen groep van 30 jongelui die het eenvoudige hand- en vuistwerk al lang verwisseld hebben voor slag-, steek- en schietwapens’. Om deze problematiek het hoofd te bieden besloot het gemeentebestuur om de Hells Angels MC een eigen clubhuis aan te bieden. In de huidige tijd vormt het deviante en criminele gedrag van de Hells Angels MC nog steeds een probleem voor zowel de lokale driehoek van Amsterdam als voor verschillende andere gemeenten. Tegenwoordig lijkt de overheidsaanpak van deze en andere ‘outlaw motorcycle gangs’ (OMG’s) echter 180 graden te zijn gedraaid: waar de gemeente Amsterdam destijds probeerde om de Hells Angels te controleren middels het faciliteren van een clubhuis, proberen burgemeesters tegenwoordig vestigingen van OMG’s te voorkomen. In deze presentatie wordt duidelijk wat deze 180 graden wending in het overheidsbeleid tegen OMG’s heeft betekend en hoe gemeenten én andere overheidspartners het fenomeen op allerlei verschillende manieren uit de samenleving proberen te weren.

Maar hoe ziet de populatie van Nederlandse outlawbikerclubs er precies uit? In deze presentatie worden geregistreerde leden van Nederlandse outlawbikerclubs op verschillende kenmerken, zoals sociaaleconomische en criminele achtergrond, vergeleken met een vergelijkingsgroep die niet is geregistreerd als lid van een outlawbikerclub. Bovendien wordt tijdens de presentatie stilgestaan bij de nieuwe aanwas outlawbikers in Nederland.


Lezing Xander Beenhakkers

Xander Beenhakkers werkt al 30 jaar in verschillende rollen in het veiligheidsdomein. De afgelopen 15 jaar heeft hij zich als zelfstandige onder andere bezig gehouden met de aanpak van georganiseerde misdaad en ondermijning. Als (hoofd)docent van verschillende opleidingen en dagvoorzitter van congressen bracht hij kennis van wetenschappers, publieke en private organisaties bij elkaar. Recent is hij teruggekeerd bij de organisatie waar hij zijn carrière begon en is hij hoofd operatiën van de politie eenheid Limburg.

Workshop Ellen ter Horst

Ik daag je uit om door de bril van Ondermijning naar je werk- of woonomgeving te kijken”

In alle jaren dat ik werkzaam ben in verschillende profit- en non-profit bedrijven en organisaties heb ik ervaren dat alle mensen zich graag ontwikkelen, als ik ze weet te prikkelen. Met mijn programma’s, trainingen en lessen daag ik je uit jezelf professioneel én persoonlijk te “spiegelen”. Binnen een sfeer van optimisme, vertrouwen en plezier.

“Samen sterk tegen Ondermijning en Milieucriminaliteit”

In Nederland ondervindt het overgrote deel van de gemeenten schade van georganiseerde criminaliteit. Denk hierbij aan drugshandel, milieucriminaliteit, witwassen, mensenhandel en illegale prostitutie. De opleiding Ondermijning en Milieucriminaliteit geeft je handvatten voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning in je gemeente. Op welke manier kun je barrières opwerpen tegen criminele activiteiten? Hoe voorkom je dat criminele organisaties onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd? En wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle bestuurlijke aanpak van ondermijning? Op dit en meer krijg je antwoord in deze opleiding.

Aanpak

In deze training krijgt de deelnemer zicht op de belangrijkste risicogebieden van ondermijning en milieucriminaliteit. Met elkaar onderzoeken wat ondermijning en milieucriminaliteit voor impact heeft binnen de eigen gemeente. Ook leert de deelnemer welke strategieën hij/zij kunnen toepassen voor de aanpak hiervan.

De diverse trainingen “Ondermijning” die ik met en voor professionals uitvoer, kenmerken zich door reflectie, realisme, optimisme, nieuwsgierigheid en enthousiasme. Om samen sterk te zijn tegen de Georganiseerde criminaliteit,  bundelen we krachten!

Workshop programmaleider Politie

HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR 

Promotie workshop: een workshop waarin een beeld geschetst wordt van de zware georganiseerde drugscriminaliteit. Een inkijkje in de wereld van de handel in cocaïne en de productie van synthetische drugs, zoals crystal meth.

Lezing Hans Boutellier

 Hidden impact crime – over ondermijnende criminaliteit en veiligheidsbeleid  

Hans Boutellier houdt zich zijn gehele loopbaan al bezig met criminaliteit, strafrecht en publieke moraal. Hij publiceerde onder andere De veiligheidsutopie (2002), over onbehagen en verlangen rond misdaad en straf, en recent Het nieuwe Westen (2021), over identiteitspolitiek en polarisatie. Hij was gedurende zestien jaar directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bekleedde diverse leerstoelen rond ‘veiligheid en samenleving’ op de Vu. Momenteel is hij bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke veerkracht. De laatste jaren verdiepte hij zich in ‘ondermijnende criminaliteit,’ vooral in de achtergronden en effecten van de drugsindustrie. Hij constateert een grote discrepantie tussen wetgeving en naleving en pleit onder andere voor een breed maatschappelijk debat over drugs. Boutellier zal ingaan op de ontwikkeling en aanpak van criminaliteit in de afgelopen decennia en de criminologische reflectie daarop.

Workshop Arjo van den Dungen en Alexander van Middendorp

 Het onzichtbare zichtbaar

De aanpak van georganiseerde misdaad is het oplossen van een crimineel probleem. De bestrijding van ondermijning een maatschappelijk opgave. Beiden is nodig, maar vraagt een andere mindset, bredere blik en intensieve gecoördineerde samenwerking tussen verschillende (overheids)partijen. Om gezamenlijk te doorgronden waar onze samenleving kwetsbaar is en te voorkomen dat criminele inmenging plaats kan vinden. Wij zijn beiden jarenlang actief in het veiligheidsdomein en laten de deelnemers in een interactieve workshop ervaren hoe je met een andere manier van kijken je blik verruimt en patronen ziet die je eerst niet zag.

Workshop Diego Garzón

Diego Garzón is een student en (community) organizer die zich bij verschillende sociale organisaties (heeft) ingezet.Hij heeft een langere tijd in Colombia doorgebracht waar hij o.a. milieucriminaliteit om zich heen zag.Op de ICD zal hij gaan vertellen over hoe criminele organisaties betrokken zijn geraakt met grote multinationals en lokale politici.

Workshop Tim Boekhout van Solinge

Tim Boekhout van Solinge – oprichter/directeur Stichting Forest Forces, onafhankelijk criminoloog en (VN) consultant, gastdocent criminologie EUR.

Sinds 2015 werkt Tim samen met inheemse bosbewakers op forest crime hotspots in de Braziliaanse Amazone, om illegale houtkap en illegale ontbossing te detecteren en te voorkomen.  Het betreft een voorbeeld van  toegepaste criminologie en crime science in het Amazoneregenwoud. Kortgezegd betreft het een regenwoudvariant van buurtpreventie of Neighborhood Watch. Sinds 2018 doet hij dit via Stichting Forest Forces, die ANBI-status heeft.

Deels voortgekomen uit een NWO-WOTRO-project (2010-2016) over conflicten en natuurlijke hulpbronnen dat hij leidde in Brazilië en Colombia, ontwikkelde Tim samen met inheemse chiefs en bosbewakers, na overleg met lokale NGO’s en het Braziliaanse OM, een best practice van community-based, GPS-supported forest crime prevention. Zij slaagden er bijvoorbeeld in illegale bosactiviteiten door houtbedrijven in Maró Indigenous Territory vast te leggen met GPS-bewijs, en na handhaving verder te voorkomen.

Tijdens de workshop zal Tim vertellen over zijn samenwerking met inheemse leiders en gemeenschappen. Hij zal met name ingaan op zijn samenwerking met Chief Dadá, zijn eerste en voornaamste partner mwt wie hij sinds 2015 werkt. Chief Dadá was in augustus 2021 door paus Franciscus in Rome was uitgenodigd. Tim vergezelde Chief Dadá toen tijdens zijn eerste buitenland reis. Eind oktober ging Tim met Chief Dadá naar Maró Indigenous Territory, waar zij o.a. ontmoetingen hadden met de teams van inheemse bosbewakers.

Tijdens de workshop zal Tim (recent) foto- en filmmateriaal delen en is er ruimte voor vragen-discussie over hout- en woudcriminaliteit in de Amazone en over de enigszins ongebruikelijke samenwerking tussen een Nederlandse criminoloog en inheemse Chiefs in de Amazone.


Workshop Elvira Loibl

Elvira Loibl is an assistant professor at the department of criminal law and criminology at Maastricht University. In 2019, she defended her PhD on child trafficking for adoption purposes, in which she identified and explained the criminogenic weaknesses within the German and Dutch intercountry adoption systems. In her lecture, she will talk about the recent decision to suspend intercountry adoptions to the Netherlands, describe the challenges within the current Dutch adoption system as well as possible reforms. The lecture will be given in English.